ОШ "Растко Немањић" Деца и родитељи

Деца и родитељи

Драги ђаци и родитељи,

На овој страни објављујемо текстове који ће помоћи  деци и родитељима да лакше реше свакодневне ситуације у вези са учењем, мотивацијом, понашањем и сл.
Ту су и текст у вези са сарадњом родитеља и школе и савети за родитеље.

Ајша Тотић, педагог
Миланка Раденковић, психолог

Сарадња родитеља и школе
Сарадња родитеља са школом од
виталног је значаја за добробит свих
учесника у образовно-васпитном раду, али
има посебан утицај и значај за добробит деце,
тј. ученика.
Сарадња се остварује кроз информисање родитеља, непосредну комуникацију и
учешће родитеља у процесу рада и
одлучивања.

 1. Информисање родитеља:
 • огласна табла,
 • школски веб сајт, стране Вести, За
  ђаке и родитеље, Летопис, Школски лист,
 • имејл поруке,
 • вајбер поруке.
 1. Непосредна комуникација:
 • посете и индивидуални разговори у
  време отворених врата,
 • родитељски састанци.
  Непосредна комуникација се остварује у
  складу са распоредом отворених врата, тј.
  родитељских састанака.
  За све друге посете и доласке родитељи
  треба да се договоре са наставницима,
  стручним сарадницима, директором и
  помоћником директора о времену доласка.
 1. Родитељи учествују у раду школе на
  више начина: као чланови Савета родитеља,
  Школског одбора и школских тимова. Такође,
  могу да учествују и у остваривању појединих
  активности школе и школских пројеката.

Начела сарадње
Равноправност
Партнерски однос подразумева да су
сви учесници равноправни у правима и
обавезама. То значи да свако има право на
избор, одлуку, властито мишљење, предлог и
неслагање.
Комплементарност
Између родитеља и наставника постоје
разлике, које су последице различитих знања,
искуства, прилика. Оне се у партнерском
односу посматрају се као потенцијални
ресурси који се узајамно допуњују, а не као
препреке сарадњи.
Компетентност
У изградњи партнерских односа
неопходно је да наставници и родитељи
препознају да су знање, вештине и ставови
оних других драгоцени. Родитељ боље познаје
своје дете од наставника и зато је важан
сарадник наставнику у заједничком планирању подршке ученику.
Аутентичност
Свако дете је аутентична личност са
сопственим снагама, потребама, страховима,
интересовањима, особинама и емоцијама –
свако дете је различито и током развоја треба
да се упоређује само са собом. Важно је да
школа и родитељи препознају и уважавају
постојање различитости међу ученицима.
Демократичност
Сарадња родитеља и одељењског
старешине треба да буде заснована на
принципима демократичности, посебно на
учешћу родитеља у образовно-васпитном
процесу и доношењу свих одлука које се тичу
њихове деце.

Кораци у комуникацији
родитеља и наставника

 1. Предметни наставник и одељењски
  старешина
 2. Педагог и психолог
 3. Директор школе и помоћник
  директора
  Ако родитељ сматра да његово дете има
  проблем са неким од предметних наставника,
  треба прво да се обрати наставнику.
  Ако је комуникације са предметним
  наставником неуспешна, незадовољни
  родитељ обраћа се одељењском старешини.
  Приликом решавања неспоразума на
  овом нивоу наставник и родитељ треба да
  сарађују јер једино тако ће омогућити да
  ученик постигне бољи резултати у учењу.
  Тек ако се не реши проблем, родитељ се
  обраћа педагогу или психологу.
  На крају се родитељ за решење обраћа
  директору школе или помоћнику директора.